Zakładanie działalności gospodarczej

Założenie własnej działalności to pomysł, który wymaga zainwestowania pewnego kapitału. Nie każdy przyszły przedsiębiorca ma odłożone środki na ten cel, a ci, którzy zaczynają od zera często rozglądają się za alternatywnymi formami finansowania działalności, przynajmniej w początkowej fazie jej działania. Jedną z opcji, z jakich może skorzystać właściciel powstającej firmy jest dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP), lub Miejskiego Urzędu Pracy (MUP). Podstawowym warunkiem jest zarejestrowanie się jako bezrobotny we właściwym urzędzie pracy a następnie złożenie odpowiedniego wniosku. Dobre przygotowanie tego dokumentu może zaważyć na przyszłości danej firmy, bowiem dotacje przyznawane są do czasu wyczerpania środków, a jak wiadomo – konkurencja nie śpi. Na co zwrócić szczególną uwagę wypełniając wniosek? Odpowiedź w poniższym artykule.

Przed wypełnieniem wniosku

posiadanie statusu bezrobotnego, co wiąże się z koniecznością zarejestrowania się w PUP jako taka osoba,

odczekanie 3 miesięcy od rejestracji (w przypadku niektórych urzędów możliwe jest skrócenie okresu oczekiwania do 1 miesiąca),

nie studiowanie w trybie dziennym (dopuszczalne jest studiowanie w trybie zaocznym),

nie prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,

brak ofert zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku – osoba starająca się o dotację z PUP nie może odrzucić wcześniej takiej oferty,

wcześniejsza niekaralność – w okresie 2 lat do dnia złożenia wniosku osoba bezrobotna nie może mieć na swoim koncie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu,

brak wcześniejszego wsparcia – ubiegający się o dotację z PUP nie może w okresie 5 lat do dnia złożenia wniosku nie może uzyskać innego rodzaju wsparcia w założeniu działalności gospodarczej lub rolniczej.

Dopiero po upewnieniu się, że spełnione zostały ww. warunki, osoba zamierzająca założyć własną działalność gospodarczą może przystąpić do wypełniania wniosku.

 

Tworzenie biznesplanu

Standardowy wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej składany do PUP złożony jest z kilku części:

 

dotyczącej informacji na temat wnioskodawcy,

dotyczącej wnioskowanej kwoty oraz sposobu jej wykorzystania,

dotyczącej planowanego przedsięwzięcia,

wyszczególnienie wymaganych załączników.

Spośród tych wszystkich części najważniejsza jest ta dotycząca planowanego przedsięwzięcia, bowiem to na jej podstawie oceniana będzie inwestycja. Może być ona przygotowana w formie biznesplanu, a jeżeli urząd wymaga innej, wówczas dokument taki można ująć w załącznikach.

 

To bardzo ważne, ponieważ urzędnicy, podczas oceniania wniosku, zwracają szczególną uwagę na innowacyjność pomysłu, jego analizę ekonomiczną, charakterystykę oraz mocne i słabe strony, rodzaj planowanych zakupów, posiadanie odpowiedniego wykształcenia lub doświadczenia.

 

Biznesplan jest szczególnie ważny w sytuacji, gdy osoba składająca wniosek nie posiada np. wykształcenia odpowiadającego profilowi firmy ani żadnego wkładu własnego. Ponadto przydaje się on w kolejnych krokach, tuż po otrzymaniu dotacji – kiedy świeżo upieczony przedsiębiorca wciąż jest nieco zagubiony i zdezorientowany. Co więcej, biznesplan powinien być tak skonstruowany, by na jego podstawie firma mogła utrzymać się co najmniej przez 12 miesięcy, w przeciwnym razie nawet jeżeli otrzyma się dotację, może ona zostać mu odebrana.

 

Zazwyczaj biznesplan zawarty jest we wnętrzu wniosku. Jednak zdarzają się takie sytuacje, że miejsca na przedstawienie biznesplanu jest za mało, wówczas dołącza się go w osobnym załączniku.

Kwestia wkładu własnego

Przez wzgląd na fakt, iż o dotację ubiegają się raczej osoby, które nie posiadają zbędnych środków, wkład własny nie jest wymagany. Jednak mimo tego, urzędy zwracają uwagę na to, czy przyszły przedsiębiorca wykazał jakiś wkład we wniosku, dlatego też warto posiadać chociaż symboliczną sumę pieniędzy.

Wykazanie wkładu własnego jest sygnałem dla urzędu, że osoba składająca wniosek na poważnie podchodzi do sprawy i że wierzy w to, co robi. Ponadto warto zaznaczyć, iż z puli dotacji nie można finansować bieżącej działalności, związanej z opłacaniem składek ZUS, abonamentem na telefon itp. Wydatki takie należy pokryć z własnej kieszeni i w takiej sytuacji wkład własny może okazać się niezbędny.

 

Wykształcenie

Najlepiej jest, gdy osoba składająca wniosek o dofinansowanie z PUP posiadała wykształcenie kierunkowe, odpowiadające profilowi firmy. W takim wypadku powinno się dołączyć wszelkie dyplomy, certyfikaty, referencje, które potwierdzają wiedzę i doświadczenie.

 

Prawda jest jednak taka, że przedsiębiorca nie może znać się na wszystkim. Jeżeli w ramach zakładanej działalności ma świadczyć usługi copywriterskie, niekoniecznie musi znać się na księgowości. W takiej sytuacji wystarczy, jeżeli w biznesplanie zaznaczy, iż zatrudni odpowiednią osobę do wykonywania tego typu czynności.

 

Osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wykształcenia nie powinny się zniechęcać. Jeżeli pomysł na biznes będzie ciekawy i realny, a w biznesplanie pojawią się informacje dotyczące np. samorozwoju przedsiębiorcy, nie powinno być problemu z uzyskaniem dotacji.

 

Zatrudnianie pracowników

Przyszły przedsiębiorca nie musi deklarować, iż po założeniu działalności gospodarczej będzie zatrudniał pracowników. Jednak również na to urzędy zwracają szczególną uwagę. Dlaczego? Otóż PUP, dając dotację osobie, która zapewniła urząd, iż stworzy nowe miejsca pracy, walczy tym samym z bezrobociem – lepiej przekazać dofinansowanie osobie, która zatrudni kolejnych kilka osób, niż pojedynczemu człowiekowi, który nie zapewni żadnych wakatów.

 

Wypełnianie wniosku o dotację z PUP nie jest bardzo trudne, jednak trzeba zwrócić uwagę na pewne punkty, które mogą zaważyć na decyzji urzędu. W związku z tym, przed przystąpieniem do wypełniania wniosku każdą sprawę dokładnie sobie przemyśleć i wybrać taki wariant, który okaże się najkorzystniejszy.

 

Wykazując minimum sprytu, można zwiększyć swoje szanse na dotację. Przykładowo – osoba, która składa wniosek nie posiada żadnego doświadczenia, a jak wiadomo po zarejestrowaniu się w urzędzie jako osoba bezrobotna musi odczekać trzy miesiące, by móc starać się o dotację. Ten czas można jednak dobrze spożytkować – warto skorzystać z proponowanych przez PUP staży – w ten sposób zdobywa się doświadczenie, a dodatkowo inkasuje się drobną sumę pieniędzy za okres trzymiesięcznego stażu. W tym czasie można również zaobserwować, jak działają firmy branżowe, zdobyć wiedzę na temat przyszłych klientów oraz nawiązać cenne w biznesie nowe kontakty.

 

Niezwykle istotne przy wypełnianiu wniosku jest uprzednie przeczytanie regulaminu danego urzędu pracy, ponieważ każdy urząd zaznacza w nim swoje preferencje co do zawartości wniosku. Ponadto o dotację najlepiej starać się na początku roku, bowiem wtedy urzędy otrzymują środki na ten cel. Natomiast pod koniec roku funduszy na dotacje może zabraknąć.